KBS St. Joseph
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met controle op het beleid van het bestuur en de school. De medezeggenschapsraad waarborgt de inspraak van ouders en teamleden binnen de school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het schoolbestuur. De MR van de St. Josephschool bestaat uit 6 gekozen leden: drie leden uit het team (teamgeleding) en drie leden vanuit de achterban van ouders (oudergeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en kunnen nogmaals herkozen worden.

Het is ook mogelijk dat een lid van de MR (leerkracht/ ouder) vertegenwoordigd is in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting KPOA.

De bezetting vanaf het schooljaar 2020-2021 is:

Personeelsgeleding                        Termijn tot        

Luke v.d. Burgt                                  Augustus 2024

Jantine v.d. Berg                               Augustus 2022

Sanne Kok-Wever                             Augustus 2022

Oudergeleding                                 Termijn tot

Jürgen Volder (voorzitter)            Augustus 2023

Esmeralda Lede                               Augustus 2023

Mirke Nichting                                  Augustus 2022

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Wij vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar met de schoolleider. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap School (WMS). Deze inspraak betreft onder andere de volgende onderwerpen:

Lees meer over deze onderwerpen in het Medezeggenschapsreglement.

Contact & communicatie

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en in principe toegankelijk voor alle ouders en alle personeelsleden van de St.Josephschool. Ouders en personeelsleden die geen lid van de MR zijn kunnen dus het openbare deel van de MR-vergadering bijwonen, maar enkel als toehoorder. Toehoorders nemen niet actief deel aan de vergadering, maar dienen zich in beginsel te beperken tot observeren en luisteren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.

Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij voor de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen. In feite verzoekt men dan om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren. Het aanvragen van spreektijd kan schriftelijk (per e-mail) gebeuren. Wanneer u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar: mr.joseph@kpoa.nl en bent u van harte welkom! Hetgeen de toehoorder wil inbrengen moet over een schoolbreed onderwerp gaan.

Het aanvragen van spreektijd dient in de regel minimaal een dag voor de vergadering te gebeuren. Uitzonderingen daarop zijn enkel mogelijk indien de voorzitter van de MR daarvoor toestemming geeft. Bij het aanvragen van spreektijd dient de aanvrager aan te geven over welk onderwerp hij/zij het woord wil voeren. De MR-voorzitter kan vervolgens om een nadere toelichting vragen en/of nadere informatie verstrekken. Aanvragen voor spreektijd worden in principe ingewilligd, tenzij daarmee de goede orde tijdens de vergadering in het geding komt. De MR-voorzitter beslist over het al dan niet honoreren van een aanvraag voor spreektijd.

Tijdens de MR-vergadering zitten toehoorders op de daarvoor beschikbare plaatsen. Zij zullen niet actief deelnemen aan de vergadering. Documenten, vergaderstukken, en dergelijke worden enkel aan toehoorders verstrekt indien dat mogelijk, wenselijk, c.q. noodzakelijk geacht wordt, zulks naar het oordeel van de MR- voorzitter. Worden deze documenten, en dergelijke aan toehoorders verstrekt, dan dienen de stukken na afloop van de vergadering bij de voorzitter (of een ander aan te wijzen MR-lid) ingeleverd te worden.

Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de MR-vergadering door de MR- voorzitter ‘besloten’ worden verklaard. In deze situatie mogen enkel MR-leden aanwezig zijn en eventueel een lid van de schooldirectie, deze laatste naar het oordeel van de MR. Toehoorders zijn dan zonder meer niet aanwezig en worden verzocht de vergadering te verlaten gedurende de behandeling van een dergelijk agendapunt. In principe heeft iedere MR vergadering een besloten gedeelte.

Via de website wordt een week voor de vergadering de agenda gedeeld. Na de vergadering kunt u ook de notulen binnen twee weken teruglezen op de website. Daarnaast informeren we ouders regelmatig via de Parro Nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de agenda of het verslag schroom niet! Via ons e-mailadres kunt u contact met ons opnemen. We geven u graag uitleg of meer informatie.

Welke rechten heeft de MR?

Wettelijk is vastgelegd dat de MR de volgende rechten heeft:

  1. Instemmingsrecht

Elke geleding (ouders of team) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Vooral de betrokkenheid van de ouders en teamleden bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk. Via de MR kunnen ouders en teamleden hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het te voeren beleid.

  1. Adviesrecht

In een aantal gevallen moet de directie advies vragen over hun plannen met de school, zoals bij mogelijke verandering van de grondslag van de school, verandering van de werkzaamheden van de school en veranderingen van het beleid ten aanzien van de organisatie van de school.

Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022

Woensdag 29 september 2021

meer data volgen

 

Agenda's:

Agenda MR-vergadering openbaar 29-09-2021

Notulen:

Notulen MR 1 d.d. 29-09-2021

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2020-2021

MR reglement:

MR Huishoudelijk Reglement

MR Reglement pdf

GMR reglement:

GMR reglement.pdf

 

Wie zijn wij?

 

 

 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart