KBS St. Joseph
Schooltijden / roosters / vakanties

Algemene informatie schooljaar 2021 / 2022.

Schooltijden


Groep 1 t/m 8   Maandag t /m Vrijdag.
08.30 - 14.15 uur (continu rooster)

Gymlessen schooljaar 2021 / 2022

Ziekmelding


Iedere dag noteren we of uw kind aan- of afwezig is. U kunt ons de nodige ongerustheid (er kan immers onderweg iets gebeurd zijn?!) en de nodige telefoontjes besparen door uw kind tijdig (uiterlijk tien voor half negen) afwezig te melden. Natuurlijk kunt u ook een zusje of broertje vragen dit even te melden bij de desbetreffende leerkracht. Met ingang van schooljaar 2021-2022 kunt u een ziekmelding of tandarts/doktersbezoek ook via Parro melden met de absentieknop.

Telefoon school: 033-2571205

Voor het doorgeven van mededelingen die betrekking hebben op uw kind verzoeken wij u dit telefonisch alleen te doen vóór of na schooltijd. Het maken van afspraken met de leerkrachten kan telefonisch alleen na schooltijd. Alle leerkrachten zijn ook via Parro goed bereikbaar.

Namen in alle eigendommen

Om zoekraken en verwisselen van eigendommen te voorkomen, is het belangrijk alle zaken van uw kind(eren) van een naam te voorzien. We denken daarbij aan laarzen, gymtassen, gymschoenen, regenkleding, bekers, trommeltjes etc. Gevonden voorwerpen worden gedurende bepaalde tijd op school bewaard.

Vakanties schooljaar 2021 / 2022

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Paasweekend 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Koningsdag 27-04-2022 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart + vrije vrijdag 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren  06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022
 
Studie/lesvrije dagen:
Alleen voor groep 1-2:
Woensdag 15 september
 
Groep 1 t/m 8:
Maandag 4 oktober 2021
Maandag 6 december 2021 
Vrijdag 24 december 2021 (voorafgaand aan Kerstvakantie)
Vrijdag 25 februari 2022 (voorafgaand aan voorjaarsvakantie)
Vrijdag 8 april 2022
Woensdag 15 juni 2022
Vrijdag 8 juli 2022 (voorafgaand aan zomervakantie)
 
U kunt het vakantierooster voor 2021 / 2022 ook op de website vinden van onze stichting KPOA.
https://www.kpoa.nl/voor-ouders/vakantierooster
 

Vakanties schooljaar 2022 / 2023

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Goede vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart + vrije vrijdag 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023

 Studiedagen 2022-2023 worden nog ingepland.

Verzoeken om extra vrije dagen

De leerplichtwet is er duidelijk in: vanaf vijf jaar -en binnenkort zelfs vanaf vier jaar- is uw kind leerplichtig. Wij gaan er vanuit dat u uw vakanties richt naar de vakanties van uw kinderen. Het kan echter voorkomen dat dit door bijzondere omstandigheden onmogelijk is, bijvoorbeeld door het beroep van één van de ouders (bijvoorbeeld de horeca of de agrarische sector). In dat geval kunt u zich voor een verzoek voor (vakantie)verlof wenden tot de directie van de school. U kunt daar een verlofformulier krijgen of dit formulier hier vinden op de website.
De regels omtrent verlofaanvraag zijn:

· Vakantieverlof moet minimaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.
· Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd.
· Vakantieverlof wordt hooguit eenmaal per jaar en voor ten hoogste 10 schooldagen verleend.
· Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar en aansluitend of voorafgaand aan een bestaande vakantie.
· Behalve vakantieverlof kunt u verlof krijgen bij "gewichtige omstandigheden”. Dit kan onder andere zijn bij verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van ouders of grootouders.

Uw verzoek om medewerking aan dit verlof dient u schriftelijk -middels het eerdergenoemde formulier- aan de directeur te richten.
De directie beslist over een aanvraag voor niet meer dan 10 schooldagen in een schooljaar. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen zal de directie u moeten verwijzen naar de leerplichtambtenaar.
bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur wettelijk verplicht aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.
 

Wilt u alles nog eens precies nalezen?

  Schoolverzuim en de Leerplichtwet.pdf

Het aanvragen van verlof geldt vanaf groep 1.


Schoolfotograaf

Eén keer per jaar nodigen wij op onze school de schoolfotograaf uit. Er worden groepsfoto's gemaakt en individuele foto's en ook broertjes- en zusjesfoto's. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. De data worden vermeld in de Parro app en op de digitale schoolkalender op onze website.
 


Bezoek aan (tand)arts


Wij vragen u vriendelijk het bezoek aan doktoren en (tand)artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Mocht het toch onder schooltijd zijn, dan kunt u uw kind afwezig melden via Parro.


Schoolreisjes


Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. De data vindt u t.z.t.  op de schoolwebsite kalender, de schoolagenda en op de Parro kalender. Groep 8 gaat op schoolkamp. Ook hiervan volgt de datum te zijner tijd.

 

 


 
  

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart